Algemene voorwaarden Parkos

Zoals gedeponeerd bij de KvK onder nummer 02095013.

Artikel 1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: 'Voorwaarden', wordt verstaan onder:
  1. Parkos: De besloten vennootschap 'Parkos B.V', tevens handelend onder de naam: 'Parkos', gevestigd te Groningen.
  2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Parkos een Overeenkomst aangaat of een offerte hiervoor aanvraagt.
  3. Partijen: Parkos en Klant tezamen.
  4. Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig van de Klant geparkeerd is bij de Parkeeraanbieder. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
  5. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Parkos en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  6. Website: parkos.nl.
  7. Parkeeraanbieder: De partij die parkeerdiensten en parkeerservices aanbiedt op de website en waar de Klant parkeerdiensten of parkeerservices van afneemt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing. Partijen treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen. Hierbij zullen Partijen, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de originele bepalingen in acht nemen.


Artikel 2. Identiteit ondernemer
Parkos
Vestigings- en postadres:
Parkos
Boumaboulevard 77
9723 ZS Groningen, Nederland
Email: klantenservice
KvK-nummer: 02095013
BTW-nummer: NL816971031B01
Rekeningnummer: NL09RABO0352767650

Artikel 3. Aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van Parkos bevat de volgende informatie: de voornaamste kenmerken van de diensten, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en de diensten passend is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Parkos gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Parkos niet.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door Parkos afgegeven prijzen:
  1. Inclusief BTW en overige belastingen;
 4. Parkos vermeldt uitdrukkelijk de volgende aspecten:
  1. De wijze van betaling;
  2. De wijze van levering;
  3. Leveringstermijnen;
  4. Beleid ten opzichte van klachtenbehandeling;
  5. De kosten als genoemd in artikel 3 lid 3;
  6. Het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht;
  7. De wettelijke waarborg van conformiteit van goederen;
  8. Het bestaan van relevante gedragscodes;
  9. Het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties.
 5. De kosten voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedragen ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Parkos.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. Een website van derden waar eventueel naar wordt verwezen op de Website, wordt niet door Parkos onderzocht of geanalyseerd. Parkos draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites waarnaar verwezen wordt.
Artikel 4. Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Voorwaarden.
 2. Zodra de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt Parkos direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Parkos treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Dit zelfde geldt voor de elektronische betaling.
 4. Parkos kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Parkos op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Parkos zal bij het product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van Parkos waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van een eventueel herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. De in artikel 3 lid 4 van deze Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Parkos deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
 6. Parkos heeft het recht om zonder opgaaf van reden de Overeenkomst niet te accepteren.
 7. Parkos treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Klant met de Parkeeraanbieder en de uiteindelijk overeenkomst waarbij de parkeerplaats aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, wordt tussen de Klant en Parkeeraanbieder gesloten.
 8. Door een reservering te maken op parkos.nl, stemt u ermee in e-mailcommunicatie van Parkos te ontvangen, waaronder, maar niet beperkt tot, reserveringsbevestigingen, herinneringen en relevante updates over uw reservering. Deze communicatie is essentieel om u een naadloze parkeerervaring te bieden. Wees gerust, uw e-mailinformatie wordt met de grootste vertrouwelijkheid behandeld en wordt niet gedeeld met derden. U kunt zich op elk moment afmelden voor niet-essentiële communicatie door uw accountinstellingen aan te passen of de afmeldlink te gebruiken die in onze e-mails wordt verstrekt.
Artikel 5. Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van Diensten en daarmee het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant geen recht op een herroepingsrecht.
 2. Tot de uitsluiting van het herroepingsrecht van de Klant, als bedoeld in het vorige lid, is Parkos gerechtigd aangezien de diensten van Parkos vallen onder de uitzondering: 'Een dienst betreffende vervoer en/of logies, te verrichten op een bepaalde datum en tijdens een bepaalde periode'.
Artikel 6. Levering
 1. Klant ontvangt na het sluiten van de Overeenkomst, een voucher waarmee hij gebruik kan maken van de door de Klant geboekte parkeerdiensten.
 2. De voucher wordt verstuurd naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Bij de verzending via elektronische weg worden de maatregelen als genoemd in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Maatregelen in acht genomen.
Artikel 7. Betaling en annulering
 1. Betaling van de overeengekomen prijs, dient bij het sluiten van de Overeenkomst of bij aankomst bij de Parkeeraanbieder te geschieden.
 2. Bij het aangaan van de Overeenkomst berekent Parkos geen reserverings-/ boekingskosten en / of administratiekosten.
 3. Klant heeft het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren voor zover dit uiterlijk 24 uur voordat parkeerdiensten worden afgenomen geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd binnen 24 uur voordat de parkeerdiensten worden afgenomen, is Parkos gerechtigd om het volledige bedrag van de Overeenkomst bij de Klant in rekening te brengen.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst niet heeft geannuleerd, maar niet de parkeerdiensten afneemt dan is Parkos gerechtigd om het volledige bedrag van de Overeenkomst bij de Klant in rekening te brengen.
 6. Parkos is (als Merchant of Record) verantwoordelijk is voor alle betalingen die gemaakt worden via Website, inclusief het verwerken van refunds, chargebacks, annuleringen en dispuut bemiddeling. 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Parkos, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Parkos beperkt tot maximaal het onderhavige factuurbedrag.
 2. Parkos is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Parkos is uitgegaan van, door of vanwege de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Parkos is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van door de Klant, al dan niet op advies van Parkos, ingeschakelde derden.
 4. Parkos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, de levering van de zaken door Parkos.
 5. Parkos heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken.
 6. De Klant vrijwaart Parkos tegen en stelt Parkos schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 7. De Klant is zelf verantwoordelijk om tijdig bij de Parkeeraanbieder aanwezig te zijn. Parkos is niet aansprakelijk indien de Klant de vestiging van de Parkeeraanbieder niet kan vinden.
 8. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Parkos.
 9. Parkos is niet aansprakelijk voor en gehouden tot betaling van eventuele schade van de Klant veroorzaakt door de Parkeeraanbieder, zoals maar niet beperkt tot de kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een parkeerplaats toegezegd aan de Klant doordat de Parkeeraanbieder dit onjuist heeft doorgegeven aan Parkos en/of de Klant". We stellen dit voor omdat bij de beperkingen van aansprakelijkheid, zoals deze nu al in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, discussie kan ontstaan of de hierboven genoemde situatie wordt gedekt.
Artikel 9. Parkeeraanbieder
 1. Parkos heeft een bemiddelende rol en stuurt een reservering slechts door naar de Parkeeraanbieder. Bij de verzending via elektronische weg worden de maatregelen als genoemd in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Maatregelen in acht genomen.
 2. De reservering zelf is een transactie tussen de Parkeeraanbieder en de Klant.
 3. Parkos is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die tijdens de periode dat de auto van de Klant onder het beheer valt van de Parkeeraanbieder, ontstaat aan zijn auto. Tevens is Parkos nimmer gehouden tot betaling van de schade aan de Klant die daaruit voortvloeit
 4. Parkeeraanbieders behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren.
Artikel 10. Overmacht
 1. Overmacht aan de zijde van Parkos schort haar (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Parkos onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Parkos behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Parkos door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld of onjuiste informatie op haar website aanbiedt waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Parkos kan worden gevergd.
 3. Zodra zich bij Parkos een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat Klant tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Indien Parkos bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Parkos gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
Artikel 11. Klachten
 1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Klant, binnen twee maanden na ontdekking van afloop van de Overeenkomst, schriftelijk bij Parkos gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen door de Klant, binnen één maand na factuurdatum, schriftelijk bij Parkos gemeld te worden.
 3. Voor klachten over de Parkeeraanbieder dient de Klant rechtstreeks contact op te nemen met de Parkeeraanbieder
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 6. Klachten over misbruik van persoonsgegevens dienen door de klant zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, te worden gemeld bij Parkos.
Artikel 12. Ontbinding
 1. In de volgende gevallen is Parkos bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Parkos schadevergoeding te vorderen:
  1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Parkos ter kennis gekomen omstandigheden Parkos goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen;
  2. Indien Parkos de Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In geval van opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Parkos op de Klant onmiddellijk opeisbaar
Artikel 13. Slotbepaling
 1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Parkos van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Op elke rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als andere talen opgesteld. Bij enig verschil over de inhoud of de strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 5. Elk geschil tussen Partijen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een Overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van Parkos voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
 6. Deze Voorwaarden treden in werking op 1 april 2016.