Parkos en Publisher samen te noemen als: ‘Partijen’.

In aanmerking nemende dat:
 • Parkos online diensten aanbied voor bezoeker teneinde parkeergelegenheden te vergelijken en de meest optimale parkeergelegenheid te kunnen reserveren.
 • Publisher is een website waar derden ("Reizigers") de producten en diensten van Parkos kunnen afnemen.
Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1. Aard van de overeenkomst

 1. Publisher is gehouden en door Parkos gerechtigd voor de duur van deze overeenkomst de parkeer producten / diensten van Parkos op eigen naam en voor eigen rekening en risico aan te bieden aan Reizigers.
 2. Publisher dient zo veel mogelijk Reizigers te verwijzen naar Parkos, teneinde de Reizigers een product of dienst afnemen van Parkos. Per aangebrachte Reiziger, welke met Parkos een overeenkomst sluit en deze overeenkomst nakomt (hierna te noemen: 'aangebrachte Reiziger'), is Parkos een vergoeding verschuldigd aan Publisher.
 3. Reizigers kunnen via Publisher een overeenkomst aangaan met Parkos. In dat geval gaan Reizigers een overeenkomst aan met Parkos en niet met Publisher. Parkos zal Publisher vrijwaren van alle aanspraken door Reizigers in het kader van nakoming van deze overeenkomst.
 4. Door het aangaan van deze overeenkomst vormen de Partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband.
 5. Publisher doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over aantallen Reizigers, gesloten overeenkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van Publisher moeten worden opgevat als niet bindende indicaties.
 6. Bij aanvang dient Publisher de door Parkos gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW-nummer en dergelijke, volledig en naar waarheid in te vullen.
 7. Parkos treedt op als parkeer partner van Publisher.
 8. Publisher is niet bevoegd handelingen als vertegenwoordiger van Parkos te verrichten.

Artikel 2. Promotie door Publisher

 1. Publisher dient ten behoeve van de overeenkomst promotie te maken voor Parkos, welk naar eigen inzicht mag gebeuren binnen het kader van dit artikel.
 2. Bij de promotie mag Publisher uitsluitend gebruik maken van zelf geproduceerde materialen zoals teksten en afbeeldingen, en geen materialen van Parkos gebruiken.
 3. Het verbod als genoemd in het vorige lid is niet van toepassing voor de door Parkos als promotioneel aangeleverde materialen en de handelsnaam, merk en logo van Parkos. Deze materialen mogen slechts worden gebruik in ongewijzigde vorm. Parkos is gerechtigd voorwaarden stellen aan de wijze waarop Publisher de hiervoor genoemde materialen gebruikt.
 4. Parkos vrijwaart Publisher van auteursrechtclaims van derden met betrekking tot de door Parkos geleverde promotionele materialen.
 5. Het is Publisher niet toegestaan om:
  1. Promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbaar medium (“spam”);
  2. Promotionele uitingen langs geautomatiseerde weg te (laten) aanroepen, en / of
  3. Promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van Parkos.
 6. Publisher zal geen uitlatingen doen met betrekking Parkos die onjuist zijn of relevante wetgeving schenden, zoals de wetgeving rond vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.
 7. Indien Parkos een redelijk vermoeden krijgt dat Publisher in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal hij Publisher daarover informeren. Publisher en Parkos zullen dan in overleg treden om te bepalen op welke wijze het handelen van Publisher dient te worden aangepast.

Artikel 3. Vergoeding voor de overeenkomst

 1. Parkos betaald Publisher een commissie tarief van 10%, per verkocht parkeer product exclusief btw. Het totaal bedrag is exclusief additionele producten en exclusief kosten voor de verwerking van betalingen.
 2. De Publisher heeft recht op een commissie indien de parkeerproducten en/of diensten zijn aangeschaft middels van de link op de website van de Publisher, of middels een door de Publisher verstuurde mailing.
 3. Betaling aan de Publisher vindt alleen plaats indien Parkos de aanvraag van de Reiziger heeft goedgekeurd en de Reiziger de overeenkomst is nagekomen. Het goedkeuren van de aanvraag is ter beoordeling van Parkos en zal plaats vinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de Parkos.
 4. Indien de Reiziger de dienst en/ of product annuleert, kan de Publisher geen aanspraak maken op de betreffende commissie.
 5. Parkos mag bij bewijs van fraude een vergoeding weigeren.
 6. Parkos is gerechtigd om jaarlijks zijn tarieven te verhogen, wanneer er een objectieve economische reden is om de prijs te veranderen. Van een objectieve economische reden is onder andere, doch niet uitsluitend, sprake wanneer de prijswijziging gebaseerd is op: veranderingen van belastingen en andere overheidsheffingen, prijsverhogingen van toeleveranciers van Parkos, verhoging van energiekosten en inflatie.

Artikel 4. Facturatie en betaling

 1. Het totaal van de door de Publisher verdiende commissie, zal iedere maand, achteraf worden uitbetaald door Parkos op factuurbasis.
 2. Parkos is gerechtigd elektronisch te factureren.
 3. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
 4. De maandelijkse factuur bevat het totaal bedrag (inclusief additionele producten en kosten voor de verwerking van betalingen) van reserveringen met een aankomst datum die ligt binnen de eerste en laatste datum van de voorgaande maand minus de commissie (inclusief btw).
 5. Betalingen aan de Publisher zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekening van de Publisher. De Publisher moet middels een email bericht aan Parkos specificeren hoe hij wenst te worden betaald en bijzonderheden verstrekken over zijn bankrekening met inbegrip van de naam en het filiaal van de bank, en het rekeningnummer van de Publisher.
 6. Indien de betaling op (bank)rekeningen van Publisher in het buitenland dienen worden te verricht, zullen eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland worden ingehouden op de commissie.
 7. Parkos is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Publisher verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Parkos uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de Publisher.
 8. Publisher is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door Parkos aan hem worden gedaan.

Artikel 5. Rapportage

 1. Ten behoeve van vaststelling van het aantal verkochten producten en diensten als bedoeld in artikel 3.2 zal Parkos middels haar eigen systeem een Google Analytics tracking systeem opzetten en beheren dat bezoeken van Reizigers kunnen worden gevolgd teneinde vast te stellen of een vergoeding aan Publisher verschuldigd is.
 2. De resultaten zoals gerapporteerd volgens het vorige lid zijn bindend, tenzij Publisher overtuigend tegenbewijs kan overleggen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn jegens elkaar slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) bestaat nimmer enige aansprakelijkheid.
 3. Het maximale bedrag aan schade waarvoor één der Partijen aansprakelijk is, is het totaal aan vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

Artikel 7. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Ieder der Partijen is gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van de maand.
 3. Publisher is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Parkos op te schorten als het vermoeden bestaat dat Parkos in strijd handelt met de onderhavige overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Publisher daarbij tot enige schadevergoeding is gehouden. Geen vergoeding is verschuldigd wanneer de grondslag in de periode van opschorting ontstond. De opschorting eindigt pas nadat Parkos naar tevredenheid van Publisher de grondslag hiervoor heeft weggenomen.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst zal Parkos conform artikel 4 het nog openstaande tegoed aan vergoedingen uitbetalen. Indien Parkos de overeenkomst beëindigt op grond van begane fraude door Publisher, is Parkos niet verplicht dit tegoed aan Publisher te betalen.
 5. Met de beëindiging van deze overeenkomst zal Publisher bij zijn promotionele activiteiten ieder gebruik van de naam Parkos, hetzij alleen of in samenhang met andere merken, staken.
 6. Partijen zullen bij beëindiging van de overeenkomst de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke stukken, gegevens etc. op haar verzoek teruggeven of vernietigen en in het laatste geval de vernietiging bovendien schriftelijk bevestigen. Dit geldt niet, voor zover en voor zolang zulke stukken, gegevens etc. voor uitgebrachte offertes of voor de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten nog absoluut benodigd worden geacht.
 7. De overeenkomst kan om gewichtige redenen ook met directe ingang middels een aangetekend schrijven worden beëindigd door Parkos. Als gewichtige reden wordt onder andere aangemerkt:
  1. Indien Publisher ondanks een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat één of meer wezenlijke verplichtingen jegens Parkos uit de overeenkomst na te komen;
  2. Indien de goede naam van Publisher of van degene die over Publisher zeggenschap uitoefent, ernstig geschaad wordt of gerede twijfels omtrent hun kredietwaardigheid en solvabiliteit rijzen bijvoorbeeld doordat met betrekking tot hen beiden of tot één van hen surséance van betaling wordt aangevraagd, een verzoek tot uitspreken van faillissement wordt ingediend of beslag op het vermogen wordt gelegd omdat betalingen achterwege blijven;
  3. Indien binnen de bedrijfsleiding of elders binnen Publisher moeilijkheden ontstaan, die niet binnen een redelijk termijn worden opgelost en waarvan te vrezen valt dat zij een behoorlijke nakoming van de overeenkomst in gevaar brengen;
  4. Indien de zeggenschap over Publisher direct of indirect in handen komt van (rechts-) personen, waarmee Parkos in een concurrentieverhouding staat.
 8. De beëindiging, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze overeenkomst, ontslaat Partijen niet van daaruit nog lopende verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld geheimhouding, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Parkos is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Publisher of derden, of de onderhavige overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Publisher de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de opdracht Parkos ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Publisher de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Publisher slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. Publisher bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Parkos bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Parkos op de Publisher onmiddellijk opeisbaar. Indien Parkos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 4. Parkos is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Publisher of derden. Parkos behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom evenals soortgelijk rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de websites, software, databases en documentatie, komen uitsluitend toe aan Parkos of zijn licentiegevers.
 2. Het is Publisher niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendom van Parkos te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 3. Het is Parkos toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur tegen de dan geldende prijzen.

Artikel 10. Wijziging en aanvulling

 1. Eventuele algemene voorwaarden van Parkos of van Publisher maken geen deel uit van de overeenkomst.
 2. Indien enige bepaling van de overeenkomst of deze voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende, schriftelijke overeenkomst die door Partijen is ondertekend.

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en / of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van de overeenkomst of deze voorwaarden, de samenwerking tussen de Partijen of de resultaten van de overeenkomst.
 2. Parkos en Publisher zijn niet gerechtigd deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde tenzij hier schriftelijke en uitdrukkelijk toestemming van Parkos respectievelijk Publisher voor is.
 3. De door Publisher ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen Partijen geldt als de authentieke versie, tenzij Parkos kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen Partijen die niet in den minne kunnen worden geschikt, zullen worden aangebracht bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
 3. Op deze overeenkomst is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze overeenkomst is zowel in de Nederlandse als andere talen opgesteld. Bij enig verschil over de inhoud of de strekking van de overeenkomst is de Nederlandse tekst doorslaggevend.